• What Are the New Furniture Pollution Sources?

  Täze mebelleriň hapalanmagy çeşmeleri näme?

  Mebelleriň hapalanmagy hemişe uly alada döredýär.Livingaşaýyş hilimiziň ýokarlanmagy bilen, köpelýän adamlaryň köpüsi şeýle problemalara has köp üns berýärler.Mebelleriň hapalanmagynyň zyýanyny azaltmak üçin hapalanmagyň çeşmeleriniň nämedigini bilmelidiris.
 • Bar Stools Selection Tips

  Bar oturgyçlaryny saýlamak boýunça maslahatlar

  Oturmagyň bir görnüşi bolan bar tabaklary, ilki agzalýan ýerlerde ýa-da barlarda ulanylýar.Darlygy we beýikligi sebäpli restoranlarda, kafelerde, kosmetika dükanlarynda we ş.m. bar oturgyçlary giňden ulanylýar. Häzirki wagtda içerki bezegine döwrebap howa goşmak üçin köp sanly adam şunuň ýaly bar oturgyçlaryny öýde goýmagy makul bilýär.
 • Decoration Maintenance

  Bezeg hyzmaty

  Bezeg gutaransoň, jaý eýeleriniň täze jaýlara göçmegi ýakymly we bagtlydyr.Täze jaýda täze durmuşymyzy täze bezeg we mebel bilen başlap bileris, bu bolsa bagt duýgusyny hasam artdyryp biler.Jaýlarymyzy uzak wagtlap täze ýagdaýda saklamak üçin, bezegden soň ulanylyşy we tehniki hyzmaty barada bir zatlar öwrenmegimiz möhümdir.Bezeg hyzmaty möhümdir.
 • Why We Use Storage Benches?

  Näme üçin ammar skameýkalaryny ulanýarys?

  Saklaýyş skameýkasy, adyndan görnüşi ýaly, saklamak funksiýasy bolan oturgyçlaryň bir görnüşidir.Beýleki adaty adaty oturgyçlar bilen deňeşdirilende, ammar skameýkasy içerki ammar üçin täze görnüşli mebel.Adaty adaty oturgyçlaryň esasynda döredilen ammar oturgyçlary bilen adaty oturgyçlaryň arasyndaky esasy tapawut, ammar oturgyçlarynyň saklaýyş funksiýasy bilen üpjün edilmegidir.
 • Wrought Iron Furniture Maintenance

  Demir mebellere hyzmat etmek

  Dokalan demir mebeller gündelik durmuşymyzda köplenç demir düşek, agaç we metal stollar, agaç we metal zal agajy we ş.m. ulanylýar.Dokalan demir mebelleri amatlylygy sebäpli meşhur bolýar.Gowy saklansa has köp ulanyp bolardy.
 • 3 Secrets to Build An Ideal Kitchen

  Iň oňat aşhana gurmagyň 3 syry

  Aşhana jaýyň iň möhüm böleklerinden biridir.Bu ýerde nahar bişirýäris we hezil edýäris.Näzik dizaýn edilen we ýerlikli bezelen aşhana eýe bolmak, bagtymyzy hasam artdyryp biler.
 • How to Build A Cozy Study at Home?

  Öýde oňaýly okuwy nädip gurmaly?

  Öýde okamak zerurdyr.Diňe okamak we öwrenmek üçin däl, eýsem öýden işleýän we hatda dynç alýan ýerimiz hem ulanylyp bilner.Şeýlelik bilen, okuw bezegine üns bermelidiris.Öýde amatly okuwy nädip gurmaly?Ine, salgylanma üçin käbir maslahatlar.
 • Home Bar Counters

  Öý bar hasaplaýjylary

  Muny göz öňüne getirip görüň: ýadaw günden soň işe gaýdyp baranymyzda, öýde bar taýpasynyň töwereginde oturyp, maşgalamyz ýa-da dostlarymyz bilen söhbet edip bilerdik.Dynç alýan dälmi?Bar hasaplaýjylary ýeke özümiz içsek-de, öýde rahatlyk zonamyz hasaplap bolar.Şonuň üçin soňky döwürde öýde şunuň ýaly bar hasaplaýjylary köp adam gurýar.
 • 6 Ways of Home Improvement

  Öýi abadanlaşdyrmagyň 6 usuly

  Öý şemaldan we ýagyşdan gaçybatalga däl.Maşgalalarymyzyň bilelikde ýaşaýan we bagt, hasrat we ýakynlygy paýlaşýan ýeri.Şeýle-de bolsa, gündelik durmuş bilen meşgullanmak, maşgalalarymyz bilen durmuşy paýlaşmagy äsgermezlik edip biler.Maşgala ýakynlygymyzy we bagtymyzy ýokarlandyrmak üçin öýi abadanlaşdyrmagyň 6 usuly bar.
 • Office Chairs Maintenance

  Ofis oturgyçlaryna hyzmat etmek

  Iş oturgyçlary diýlip atlandyrylýan ofis oturgyçlary, gündelik işimizde iň köp ulanylýan ofis mebelleriniň biri hasaplanyp bilner.Beýleki tarapdan, ofis oturgyçlary hem işlemek üçin has köp ulanylýar
 • Daily Maintenance I – Wooden Furniture

  Gündelik hyzmat I - Agaç mebel

  Pyçaklar iň zerur aşhana gap-gaçlarynyň biri hasaplanyp bilnerdi, onsuz iýmitimiz üçin ingredientler bilen iş salyşyp bilmedik.Dürli iýmit maddalary dürli pyçaklary talap edýär.Mysal üçin, et we miweler üçin pyçaklar başgaça bolup biler.Şeýlelik bilen aşhanamyzda birnäçe dürli pyçak bolup biler.Aşhanamyzy tertipli saklamak üçin şol pyçaklar gowy saklanmalydyr.Beýleki tarapdan, pyçaklar ýerinde saklanmasa howply bolup biler.
 • How to Select Knife Blocks for Kitchen?

  Aşhana üçin pyçak bloklaryny nädip saýlamaly?

  Pyçaklar iň zerur aşhana gap-gaçlarynyň biri hasaplanyp bilnerdi, onsuz iýmitimiz üçin ingredientler bilen iş salyşyp bilmedik.Dürli iýmit maddalary dürli pyçaklary talap edýär.Mysal üçin, et we miweler üçin pyçaklar başgaça bolup biler.Şeýlelik bilen aşhanamyzda birnäçe dürli pyçak bolup biler.Aşhanamyzy tertipli saklamak üçin şol pyçaklar gowy saklanmalydyr.Beýleki tarapdan, pyçaklar ýerinde saklanmasa howply bolup biler.
123Indiki>>> Sahypa 1/3