ERGODESIGN hakda

Biz kim

Ergodesign-Who-We-Are

Öý biziň her birimiz üçin şübhesiz möhümdir.ERGODESIGN-de, Ergonomiki taýdan dizaýn edilen mebelleriň has gowy jaý gurmaga kömek edip biljekdigine ynanýarys, şeýlelik bilen has gowy durmuş gurup bilersiňiz.Şonuň üçin ýasalan mebelleriň markasy ERGODESIGN döredildi.ERGODESIGN ERGO we DIZAYN bilen birleşdirilýär.ERGODESIGN mebel, durmuşyňyzy aňsatlaşdyrmak we gowulaşdyrmak üçin ergonomiki taýdan düzülendir.

Döredileli bäri ajaýyp, innowasiýa mebelleri we oturgyç, aşhana üçin mebel, tekjeler, stollar we oturgyçlar we ş.m. ýaly zerur zatlary üpjün etmäge bagyş etdik.Müşderilerimizi öýde has aňsat, has gowy we sagdyn durmuş bilen üpjün etmek maksady bilen, ähli önümlerimiz köp funksiýaly ergonomiki, ekologiýa taýdan arassa.Sarp edijilere gönükdirilen ýörelgä eýerip, ERGODESIGN, sarp edijilerimize öýlerini öýlerine öwürmek üçin has ýokary hilli we üýtgeşik dizaýn bilen ýasalan mebelleri hödürlemäge çalyşýar we dowam etdirer.

Biz näme edýäris

ERGODESIGN mebel dizaýny, gözleg we ösüş, mebel öndürmek we marketing boýunça ýöriteleşendir.Hemme taraplaýyn we ýöriteleşdirilen mebel pudagynyň ýolbaşçysy bolmak isleýän, işimizi barstollardan başlaýarys we önüm kategoriýalarymyzy öý ofisine, aşhana we naharhana çenli giňeldýäris.

Önümlerimiziň arasynda aşakdakylar bar:
Oturmak: Bar oturgyçlary, Oýun oturgyçlary, Ofis oturgyçlary, Dynç alyş oturgyçlary, metal oturgyçlar, nahar oturgyçlary;
KITÇEN: Çörek gutulary, Baker's Racks, Pyçak bloklary, Kofe duralgalary;
SHELVING: Zal agaçlary, Kitap bukjalary, burç tekjeleri, merdiwan tekjeleri;
Jetwel: Gatlama tablisalary, Ahyrky tablisalar, Öý ofis stollary, Bar stollary, kompýuter stollary, divan stollary, kofe stollary;
BENÇLER: Saklaýyş oturgyçlary;

Umumy dizaýndan başlap, her bir ownuk jikme-jikliklere çenli elmydama döredijiligimizi ähli önümlerimizde işlemek bilen birleşdirýäris.Materialokary ülňüler önümçiligiň ähli tapgyrlarynda, material saýlamakdan, ussatlykdan önümi synamakdan we gaplamakdan başlap kesgitlenýär.

  • product
  • product
  • product
  • product
  • product
  • product
+

10 gözleg we gözleg

NOOK.IŞLERI OF

GYSGAÇA METERLER

Zawod zawody

ABŞ dollary

2020-nji ýylda satuwlar

Toparlaýyn iş hyzmatdaşlygy

Erokary netijelilikli hünärmenler topary bilen enjamlaşdyrylan ERGODESIGN, müşderilerimize hemmetaraplaýyn we ajaýyp hyzmatlary we goldawy bermäge ukyply:

TEAM

Soraglaryňyz we meseleleriňiz iň çalt jogap wagtynda çözüler.

Efficiencyokary täsirli we ylmy dolandyryş

Erokary netijeli we ylmy dolandyryş üçin ERGODESIGN birnäçe ösen dolandyryş ulgamyny kabul etdi.

Müşderilerimizi we olaryň sargytlaryny yzygiderli dolandyrmak üçin Oracle NetSuite we ECCANG Enterprise Resurs Planning (ERP) ulgamlary bilen enjamlaşdyrdyk.Consumershli sarp edijilerimiz sargytlaryň her prosesi barada öz wagtynda täzelenip bilerler.

Mundan başga-da, müşderilerimize harytlary çalt we tygşytly eltip bilýän bölekleýin üpjünçilik zynjyryny awtomatlaşdyrmak çözgütlerini hödürlemek üçin SPS Söwda ulgamy hem kabul edilýär.

ODER
HIGH

ABŞ-da iki sany uly ammar

ERGODESIGN-iň ABŞ-da 2 sany uly ammary bar, biri Kaliforniýada (34,255.00 Kub aýagy), beýlekisi Wiskonsin (109,475.00 Kub aýagy).

Ajaýyp inwentar dolandyryş, ammar we logistika meselelerini ajaýyp çözüp, müşderilerimize gönüden-göni we çalt eltip boljak önümlerimiziň köp bolmagyny üpjün edýär.

Ergodesign-US-warehouses
ERGODESIGN-US-Warehouse-1
ERGODESIGN-US-Warehouse-3