Sorag-jogap

 • S: Meni gyzyklandyrýan mebelleriň ölçeglerini nädip bilip bilerin?

  J: Ölçegleri PRODUCT sahypalarynda tapyp bilersiňiz.Şeýle hem, onlaýn hyzmatymyza basyp ýa-da bize e-poçta iberip bilersiňiz (E-poçta: info@ergodesigninc.com).

 • S: Sizden satyn alnan mebelleri nädip ýygnap bilerin?

  J: Gurluşy talap edýän mebel üçin paketlerimiz bilen jikme-jik gollanmalar berilýär.Assemblyygnak wagtynda soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.E-poçta:info@ergodesigninc.com

 • S: Mebellere ideg: mebeli nädip saklamaly?

  J: Mebellerimiziň köpüsi jaýyň içinde ulanylýar.Açyk meýdanda ulanmak üçin aç-açan tassyklanmasa, jaýyň içinde ulanyň.

  Mebelleriň köpüsi üçin ýumşak gury mata bilen arassalap bilersiňiz.

  Deri bilen mebel üçin:

  Color Reňkleriň ýitmeginiň öňüni almak üçin derini gün şöhlesinden we ýylylyk çeşmelerinden saklaň.

  The tozany, döwükleri ýa-da beýleki bölejikleri ýumşak gury mata bilen arassalaň (esasanam maslahat berilýär).

  Şeýle hem deri mebelleri üçin deri mahsus arassalaýjy ulanyp bilersiňiz.

 • S: Gurluşyň wagty we gowşuryş wagty näçe wagt?

  J: Önümçiligiň öňdebaryjy wagty: dürli önümlere we mukdara görä takmynan 20-40 gün.Takyk möhleti üçin ÖNÜMLER sahypalarymyzy barlaň ýa-da jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Eltip beriş wagty: Bir stocka önümleri üçin gönüden-göni ABŞ ammarlaryndan iberilip bilner.
  ABŞ-nyň ammarlarynda harytlary özüňiz alyň: takmynan 7 gün.
  ABŞ ammarlarymyzdan eltip bermek: takmynan 14 gün.

  Takyk gowşuryş wagty we tölegleri ýerleşýän ýeriňize esaslanýar.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.E-poçta:info@ergodesigninc.com.

 • S: Hil taýdan haýsydyr bir mesele bar bolsa, kepillik näme?Kepilligi nädip alyp bilerin?

  J: ERGODESIGN mebelleriniň hemmesi kepillik bilen kepillendirilýär.Takyk kepillik möhleti PRODUCT sahypalarynda görkezilýär.Barlaň.

  ERGODESIGN kepillik talap etmegiň tertibi:Kepillik wagtynda hil taýdan näsazlyklar bar bolsa, göni habarlaşyň.Kepillik hyzmatlaryny talap etmek üçin zerur maglumatlar zerur: Sargyt belgisi, hil ýa-da hil taýdan kynçylyk çekýän zatlaryň gysga wideolary we ş.m. tassyklamalardan soň hödürlän maglumatlaryňyz esasynda çözgütler gysga wagtda hödürlener.

 • S: customöriteleşdirilen mebel barmy?

  J: Hawa.Has giňişleýin maglumat üçin has giňişleýin pikir alyşmak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.E-poçta:info@ergodesigninc.com.