Müşderi synlary

 • Bu tabaklaryň görnüşini we berkligini gowy görüň!Düzeltmek aňsat we gaty rahat.Arassalamak hem aňsat!Aşhanamyzyň abatlanylyşyny öwmek üçin gözleýän zadymyz.

  - Jonatan

 • Maşgaladaky her bir adam bu owadan tabaklary, esasanam çagalary gaty gowy görýär.Indi naharlaryny iýmek ýa-da öý işlerinde işlemek üçin aşhanamyzdaky hasapda / ýarym adada oturýarlar, otagynda gizlenmegiň ýerine nahar bişirýärin.Theygnamak diýseň aňsatdy.Görkezmeler düşnükli we ýönekeýdi.

  - Deýw

 • Bulary täze jaýym üçin satyn aldym.Olar meniň adadaky aşhana taýagyma gaty laýyk gelýär.Stil, reňk we rahatlyk hemmesi ajaýyp!Özlerini hakykatdanam gowy we ýygnamak gaty aňsat duýýarlar.

  - Sofal

 • Ajaýyp bar tabaklary!Öý zolagymyz üçin ajaýyp we ýygnamak gaty aňsat.

  - Janis

 • Bu oturgyçlaryň şahsyýetde nähili ajaýypdygyny size aýdyp biljek däl!Olar gaty owadan, berk we amatly!Olar gaty ýokary we döwrebap görünýär!Surat olara adalat bermeýär.

  - Şerigat

 • Olary düýbünden söýüň!Eneler gününiň öňüsyrasynda bu oturgyçlaryň 4-sini satyn aldym we köpümiz olaryň üstünde oturdyk (käbir adamlar 200 litr +) we oturgyçlar dürli agramlar üçin ajaýyp !!Embygnamak gaty aňsat.4 oturgyjyň hemmesini ýygnamak 20 minutdanam az wagt aldy.Elýeterli, rahat we berk oturgyç gözleýän adama ýokary maslahat beriň.

  - Reý

 • Men bu bar oturgyçlaryny gowy görýärin, söýýärin.Reňkine, ikisiniň bahasyna we olary nädip çalt we aňsat bir ýere jemländigime gaty haýran.Bu jady ýalydy.Oturmak üçin amatly, owadan we ýumşak.Allöne iň esasysy meniň aşhana adam üçin gaty owadan.NY aşhanamy täzeden açanymda has köp zat satyn almagy meýilleşdirýärin.Bu taýajyklar otagy stil we reňk bilen hakykatdanam pop edýär.Nähili gowy baha we men olary çalt aldym.Bu ajaýyp bar tabaklaryny ýasamagy dowam etdiriň.

  - Korine

 • Bu taburlary satyn aldym, ýygnamak gaty aňsatdy we gaty berkdi.Bularyň arasynda ajaýyp zat, olary dürli belentliklerde we dürli adamlar üçin ulanyp bilerin.Kondoda şäher ilaty üçin ajaýyp satyn almak !!

  - Denni

 • Bu oturgyçlara bir ýyldan gowrak wagt bäri eýeçilik edýärin we olar gelen günleri edil edil täze ýaly görünýär.Olary ýygy-ýygydan ulanýaryn we materiallaryň hili ýokary derejedäki ýaly.Olar birneme rahat.Ulanylan materiallar ýokary hilli.Oturgyçlar berk we çydamly duýulýar we ýygnamak gaty aňsatdy.Bulary maslahat berýärin.

  - Braýn

 • Ajaýyp stol / stol.Örän berk we nol ýygnamagy talap edýär.Öý ofisimde ajaýyp işleýär.

  - Dee

 • Kiçijik ýer üçin ajaýyp.Açmak aňsat.Hiç hili ýygnak gerek däl.Gowy görnüş.

  - Spens

 • Bu çörek gutusyny söýüň !!Embygnamak aňsat.Aşagynda 2 çörek we üstünde çörek / tortilla / bagel üçin köp ýer bar.Bu biziň zerurlyklarymyz üçin ajaýyp.Hasapdaky ähli bidüzgünçiliklerden dynýar we gaty arassa görünýär.

  - Keti

 • Pişik çöreklerimize gelip başlady, şonuň üçin çöregi howpsuz saklamak üçin enjam satyn almaly bolduk.Bir ýere jemlemek aňsat, berk we estetiki dizaýn.

  - Katlin

 • Bu çörek gutusyny gowy görüň.Hasabymda ýer tapyp bilsem başga birini almak hakda pikir edýärin.Çörek, garynjalar we küýzeler diňe hasapda ýa-da şkafda oturmakdan has uzak saklaýar.Hasabymda-da gaty gowy görünýär.

  - Tereza

 • Embygnamak aňsatdy, köp çörek, muffin we gutapjyk saklaýar we diňe özüne çekiji bolman, bahasyna görä ýokary hilli.

  - Mariýa

 • Söýgini söýýärin bu çörek gutusyny söýýärin !!!Iki bölüm (ýokarky / aşaky) ownuk tort naharlaryny çörekden we rulondan aýyrmak üçin ajaýyp.Açyk uly penjire ajaýyp ululykdyr.Bu element hakda ýeterlik gowy zat aýdyp bilemok !!!

  - Kristin

 • Örän gowy bezeg.Reňk dubly şkaflarym bilen gowy utgaşdy.

  - Mişel

 • Çagalar otagym üçin ajaýyp.Saklamagyň möhümdigini 3 çaga bilen öwrenmäge geldim.Bu maňa gerek zady edýär.Embygnamak aňsat.

  - Samantha

 • Ajaýyp eser - garaşylýanlardan ýokary!

  - Monika

 • Bu ammar skameýkasy meniň gözleýän zadym!Bu owadan we girelgesimize ajaýyp laýyk gelýär.Embygnamak aňsatdy.Ol berk we köp mukdarda ammar hödürleýär.Pişik hem tassyklandy!

  - Andrea

 • Güýçli, bir ýere jemlemek aňsat, haýal ýapyk halkalary bar, şonuň üçin ýokary göterilende açyk bolýar we barmaklary döwmez.

  - Robert