Taryhymyz

ERGODESIGN TARYHY

ERGODESIGN, sarp edijilerimize has gowy durmuş gurmak üçin has gowy jaý gurmaga kömek etmek maksady bilen näzik mebelleri ýasamaga bagyşlanýar.Dizaýn, Gözleg we Ösüş, mebel öndürmek we satmak üçin hemişe özümizi ösdürmäge çalyşýarys.

246346 (1)

 

2016 Başlangyç - Ilkinji Bar Stol
Awgust aýynda ERGODESIGN ilkinji bar tabaklarymyzy dizaýn etmek we satmak bilen sahna çykdy.Annualyllyk satuwymyz birinji ýylda 250 000 dollara ýetdi.

 

2017 Täze kolleksiýalary işe giriziň
Müşderilerimiziň arasynda uly meşhurlyk gazanyp, bazara täze bar tablisalary we bar stollary çykaryldy.Annualyllyk satuwy 2 200 000 dollara ýetip, ep-esli ýokarlandy.

246346 (2)

2018 Oturylyşy giňeltmek
“ERGODESIGN” häzirki oturgyç önümlerini nahar oturgyçlary, dynç alyş oturgyçlary we ammar oturgyçlary bilen giňeltdi.Annualyllyk satuwy iki esse artyp, 4,700 000 dollar boldy.

2019 Täze mebel ýygyndylary
Ekologiýa taýdan arassa we durnukly ösüşiň tarapdary hökmünde ERGODESIGN iýun aýynda çörek gutulary, pyçak bloklary we bambukdan ýasalan aşhana saklaýyş önümleri ýaly täze önüm liniýalaryny satuwa çykardy.

Awgust aýynda polatdan we agaçdan ýasalan mebeller, 3-nji gatly zal agaçlary we kompýuter stollary işe girizildi.

Mundan başga-da, ofis oturgyçlary we oýun oturgyçlaryakymymyza goşuldyoturgyç önümi.

Satuw girdejilerimiz köpeldi$6,500,000dollarşu ýyl.

246346 (3)

 

2020 Optimizasiýa, kämilleşdirmek we giňeltmek

Müşderilerimize has döredijilikli we amatly mebel hödürlemegi maksat edinýän ERGODESIGN, bar oturgyçlarymyzyň we oturgyçlarymyzyň dizaýnlaryny we senetlerini köp derejede optimallaşdyrdy we kämilleşdirdi.

Polatdan we agaçdan ýasalan mebellerimiz hem bazara we sarp edijilerimiziň talaplaryna laýyk dizaýnlarda kämilleşdirildi.

Şol ýylda kofe stollary, kitapçalar, bukulýan stollar we çörek bişirijiler ýaly täze önümler hem çykaryldy.

Annualyllyk satuwymyz 2020-nji ýylda 25 000 000 dollara ýetdi.

246346 (4)

 

 

2021 Theolda
Döredileli bäri oturgyç önümlerine, polatdan, agaçdan ýasalan mebel we bambuk saklaýan önümlere üns berýäris.

ERGODESIGN bazaryň we sarp edijilerimiziň zerurlyklaryna we talaplaryna hemişe üns berýär we mebel önümlerimiziň ugurlaryny baýlaşdyrarys we giňelderis.